2016. február 29., hétfő

A siker


"Van benned olyasféle bizalom, hogy egy-egy ilyen műalkotás társadalmi hatást is el tud érni a közvetlen esztétikai hatáson túl?

Kelet-Európában? Nem. Ha Magyarországon el lehetne érni azokhoz az emberekhez, akikhez el kellene érni, akkor valamit megváltoztathatna. Bár egy picit azért remélem, valamit változtat. De objektíven nézve inkább azt mondom: ha ez lehetséges volna, akkor valószínűleg az ország sem itt tartana. Ha lehetséges volna, akkor nem ilyen közegben kellene élni, nem lennének olyan gorombák az emberek egymással, nem lopnának egymástól, és saját maguk miatt nem csúszna ki a lábuk alól a talaj."


Oscar-díjat kapott a Saul fia, Nemes Jeles László filmje. A különböző portálokon ez a mai egyik fontos hír, a facebook tele van örömmel. Mélységes mély tiszteletem a rendező és csapata tehetségének, higgadt okosságának, szellemi eleganciájának. Az filmművészetben kiérdemelték a sikert. A többi nem rajtuk múlik.2016. február 28., vasárnap

LéleknyugtatásLehet, hogy helyesebb lenne ez a cím: Menekülés. Vagy: Homokba dugnám a fejem.

Ezt olvastam:
"Magyarország eddig – Ady metaforájával – Kompország volt, Nyugat és Kelet között ingázott. A hajókázásnak most vége. Pihen a komp, kikötötték.

Benne hallgat a sötétség."


Kommentár nélkül


A Lovasíjász című film bemutatására Esztergom Város Önkormányzata három előadást szervez.

A Művelődés Házában 2016. március 11-én (péntek) 12.30 órakor és 15.00 órakor ingyenes vetítés diákok részére, melyre az osztályok jelentkezését várjuk a következő telefonszámokon:
33/313-888 vagy 33/501-175.
18.00 órás vetítés belépőjegyes - közönségtalálkozóval -, melyre 1.300 Ft-os jegyeket A Művelődés Házában lehet igényelni.


A párkányi moziban pedig (nem itt lakóknak: a Duna túlsó oldalán, egy sétányira):

Saulov syn(Saul Fia)

Kino Danubius Vetítjük

Szombat, 5. 3. 2016
21:004,00 2DMaFe
Kedd, 15. 3. 2016
19:004,00 2DOR

Filmet eredeti változatban cseh/magyar/angol feliratokkal vetítjük!!!
2016. február 25., csütörtök

Adalékok

"Hárman is hangsúlyozták, hogy csökkenteni kell az iskolákra nehezedő adminisztratív, bürokratikus terheket."

***

Iskolagyümölcs-program. Az iskolát ellenőrizheti a NAV. Hogy az előírásoknak megfelelően  tároltuk-e az iskolagyümölcsöt, naponta az előírásnak megfelelően vezetjük-e (1-6. évfolyam tanulói – néhány száz gyerek) a kiosztási nyilvántartást, selejteztünk-e, sőt vettünk-e fel selejtezési jegyzőkönyvet... Ki van-e téve a programot népszerűsítő plakát  – nem, nem az idei, hanem a két évvel ezelőtti, ha nem, van-e róla fénykép...

Ellenőriz egy őrnagy, jegyzőkönyvet vezet x rangú munkatársa. Várja haptákban 3 épület 3 igazgatóhelyettese. Amikor oda kellene érniük, telefonálnak, hogy most indulnak – dolguk volt. A mi számítógépünkön dolgoznak (!) – papírt a jegyzőkönyvhöz hoztak.

Iskolagyümölcsre (gyönyörű, új jelentéssűrítő szóösszetétel) szerződést a KLIK-központ köt a pályázóval. A szerződés nem nálunk van. A számlák sem (nem mi fizetünk). A gyümölcsöt a konyhai dolgozók veszik át, osztják ki osztályra bontva. A konyhai dolgozók nem a KLIK, nem az iskola alkalmazottai. A Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletet alkot, amely kötelező az iskolára.

Az adminisztráció csökkentésekor erre is gondoltak? Kötve hiszem.

***

"A vizsgálat lefolytatásához a megbeszélt időpontra az alábbi okmányokat és nyilatkozatokat kérjük majd Intézményenként előkészíteni és átadni az ellenőrök részére:

 • Szállítási megállapodás a Kft-vel;
 • Meghatalmazás (Ha az eljárás során nem az iskola igazgatója jár el)
 • Szállítási okmányok (szállítólevelek, átadás-átvételről készült okmányok);
 • Kiosztásról készült dokumentumok;
 • Statisztikai jelentés tanulói létszámról a 2013/2014. tanévre vonatkozóan;
 • Selejtezési jegyzőkönyv (ha volt);
 • Nyilatkozat az iskola vizsgálatában közreműködésre megbízott képviselőjétől, hogy a részükre szállított iskolagyümölcs termékek minősége és mennyisége megfelelő volt-e, a termékek kiosztása mikor történt, valamint, hogy a hiányzók hogyan kapták meg a termékeket?
 • Eltérésről/különbözetről/visszaszállításról/reklamációról/jóváírásról készült jegyzőkönyv, feljegyzés (ha volt);
 • Kiosztási nyilvántartás (50/2012. (V.25.) VM rendeletben meghatározottak szerinti);
 • Kísérő intézkedések dokumentumai;
 • A Kft. által az Intézmény részére kiállított számlák
 • Nyilatkozat az iskola vizsgálatában közreműködésre megbízott képviselőjétől, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakát a megállapodásban szereplő időtartam alatt az iskola főbejáratánál elhelyezésre került-e? ( ha van a plakát átvételéről átvételi bizonylat, akkor azt is kérjük csatolni)
 • továbbá minden olyan okmány, amit az ügy érdekében fontosnak tart."


***

50/2012. (V. 25.) VM rendelet

8. A támogatott termék kiosztása

11. § (1) A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
(2)40 Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (7) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.
(3)41 A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(4)42 A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.
(5)43 Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9-10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
(6)44 A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.2016. február 24., szerda

Adalékok


Azt olvasom az Eduline-on a Köznevelési Kerekasztal második üléséről, hogy "Bíró Gábor, a fenntartói munkacsoport vezetője elmondta, felmerült, hogy a települések nagyobb részt vállaljanak a fenntartásban, a működésben, ha erre képesnek érzik magukat, ahol ez nem lehetséges, ott pedig az állami fenntartás a megoldás".

A kijelentés meglehetősen zavaros: van a fenntartás (minden állami iskola esetében a KLIK) és van a működtetés (KLIK vagy az önkormányzat).

1.  A fenti idézet jelentheti azt, hogy a most KLIK által működtetett iskolák egy részét működtesse az önkormányzat (ez az én iskolám esetében 0% változást eredményezne, minket az önkormányzat működtet).

Ezzel a megoldással más fizetne bizonyos költségeket (már ha képes lenne rá, mert ahhoz az kellene, hogy a helyi bevételek nagyobb arányban maradjanak helyben), de a KLIK-kel nem csak az a probléma, hogy pillanatnyilag 17 milliárd forint tartozása van.

2. A fenntartásban nem tudom, milyen szerepet szánnának az önkormányzatnak, s ha bármilyet/bármilyen részterületen, akkor az az jelentené, hogy a fenntartás és működtetés szétválasztásával kapcsolatos jogszabályok vesztik értelmüket. Meglehetősen érdekes helyzet állna elő, hogy pl. bizonyos munkáltatói jogosítványok vagy a pedagógia program, a tantárgyfelosztás, a tankönyvrendelés jóváhagyása stb. az egyik iskolánál önkormányzati, a másiknál a KLIK hatásköre lenne – vagyis pont abba nyúlnának bele, ami miatt a klikesítés megtörtént.

Belülről látva, a fenntartás újragondolása látszik szükségesnek: mindannak, ami most a fenntartásba tartozik (a rezsiköltségeken túl gyakorlatilag minden). De nem úgy, hogy az iskolák egy csoportjánál bizonyos jogosítványokat átadunk az önkormányzatoknak, bizonyosoknál meg nem. A fenti idézet pedig szerintem nem szól másról/többről.

Micsoda novum, hogy "felmerült"! Felmerült az államosítás előtt is. Három és fél év tapasztalat után ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Igazán nagyszerű eredmény.
2016. február 23., kedd

Mea culpa

Én vagyok az a hülye szülő, aki megpróbál megfelelni az iskola elvárásának, aki azt várja el a gyerekétől, hogy képességei szintjén megfeleljen. Én vagyok az a hülye tanár, aki feltételezi, mit feltételezi, nem is gondol rá, hogy másképp is lehet, mint hogy gyerek és tanár érdeke ugyanaz: tanítom, gyakorlom, hogy majd tudja...

Ehhez képest zsinórban tapasztalom, hogy a kimeneti szabályozás erősen érzékelhető a számonkérésben, de nem a tanítási/tanulási folyamatban: vaktérkép csak dolgozatban van – órán nincs, forráselemzés csak dolgozatban van – órán nincs, esszéírás évfolyam szintű felmérésben van – az esszé mibenlétéről, írásának megtanításáról szó sem esik az órán; bejelentjük a témazárót (hogy holnap, holnapután, vagy valamikor – azt nem, hogy pontosan mikor), de teljesen esetleges, hogy megíratjuk-e; összefoglalás nélkül íratunk témazárót, vagy azt mondjuk, hogy összefoglalás gyanánt gyakorlunk, de közben új anyagot veszünk...

Merő jó szándékból azt tanácsoljuk: 'igaz ugyan, hogy sok órátok van, de az érettségi tárgyakból kevés, ezért ha jól akartok érettségizni, keressetek magatoknak magántanárt'. Mindezt heti 36 óra mellett.

Elküldöm a gyereket a baleseti sebészetre, ahol néhány órás várakozás után megállapítják, hogy eltört a lábujja, de én reggel úgy megyek el itthonról, hogy ha végzett a sebészeten, menjen iskolába, mert a holnapi témazáró előtti utolsó óráról ne hiányozzon. Aztán ezen az utolsó órán megkapják a feladatgyűjteményt, hogy oldjanak meg belőle példákat szabad választás szerint (a tanár meg elfoglalja magát a gépnél) – a megoldásokat nem ellenőrzik. Aztán a 7. órában írat a másik kemény tárgyából egy meglepetésdolgozatot. Én vagyok a hülye.


2016. február 20., szombat

A szabadság elszivárgása

Elalvás előtt Az évek iszkolását olvasom. Marianna D. Birnbaum egyik kérdésére – az Egy kék haris és az Ujjgyakorlatok kapcsolatára vonatkozik – válaszolja Esterházy: 

"Szóval ezek elvileg ugyanolyanok, ugyanabból a tartásból születtek, csak közben eltelt egy kis idő. Ez látszik az írásokon. Két dolog: részint, és ez tényleg rémületes, a régiek szinte változtatás nélkül újraközölhetők volnának mint aktualitások, tényleg mintha tegnap délután íródtak volna, részint hogy mennyivel érzékenyebbek voltak a korai írások, mondjuk így, a szabadság veszélyeztetéseire, vagyis mennyire beleszoktunk már egy s másba. Ez se kevésbé rémületes, az, hogy észre sem veszi szinte az ember a szabadság elszivárgását." 

2016. február 19., péntek

Jajongók


Fotó: DTK

"Olyan pedagógusokra van szükség, akik okosak, erkölcsösek, és ezeket adják át a diákoknak. Ezért vagyok pipa, ha a tévében nézem, hogy borotválatlan, kócos, kockás inges tanári kar grasszál."

Avagy "ha valaki bekiabál az éterbe, fontolja meg, mit beszél."

(Talán konzultáljanak.)


2016. február 17., szerda

Emelkedik

az ingerküszöböm. Sok erőfeszítésembe kerül. De ezek szerint még mindig nem elég magas.

"Baán László elismerte, hogy Habony Árpád úgy tarthatta az esküvőjét a Szépművészeti Múzeumban, hogy nem fizetett érte bérleti díjat."


2016. február 12., péntek

Tanítványaink


A múltkor Újpesten vártam a vonatra. Egy fiatal nő telefonálva jött fel a lépcsőn, s amint felismert, befejezte a telefonálást, lelkesen üdvözölt, aztán Piliscsabáig végigbeszélgettük az utat az elmúlt évtized személyes történéseiről. Valaha abba az iskolába járt, ahol én is tanítottam.

***

Leszállnak a buszról, elhaladnak mellettem, onnan jönnek, ahová én megyek. Van köztük olyan is, akit tanítottam, többségüket nem, de mindannyian ismernek, nemrég búcsúztattam őket az általános iskolától... Jellemzően nem köszönnek.

***

Középiskolás fiúk, lányok csapatban állnak a buszvégállomáson, fújják a füstöt... 
– Azért az a durva, amikor szinkronban. V.G. (néven nevezve) dugja az anyját, én meg a lányát...

***

Már majdnem annyi idő telt el az életéből érettségi óta, mint érettségiig. Kérdezi, hogy azonosulni lehet-e a célokkal, hitelesek-e a szervezők, mert akkor elkíséri a térre a kis orvoscsoportot.


2016. február 8., hétfő

"... egyszer csak azt mondtam Anyámnak, hogy én nem vagyok hibrid.
Miféle hibrid, kisfiam?, kérdezte döbbenten.
Én magyar vagyok. És én hiszek a Jóistenben.
Persze, hogy magyar vagy, csillagom.
De akkor is az vagyok, ha a nagyapa lengyel volt.
Szerinted miért vagy magyar?
Mert annak születtem.
És egy janicsár akkor magyar volt, vagy török?
Hallgattam.
Szerintem inkább azért vagy magyar, mert annak neveltünk. Nagyapád meg azért volt magyar, mert úgy döntött. Az akart lenni. Lehet, hogy te egyszer úgy döntesz, hogy lengyel vagy. És akkor félig ilyen, félig olyan leszel, mert a magyarságod nem fogod tudni elfelejteni. Legfeljebb már nem neveled magyarnak a gyereked.
De úgy nem dönthetek, hogy néger vagyok.
Úgy nem, mert az nem a magyar ellentéte, hanem a fehéré. Az fajta. Fehérnek születni kell, magyarnak tanulni. De szerintem egy néger is dönthet úgy, hogy ő magyar. Csak nehéz döntés. Meg nem is nagyon hinnénk el neki, hogy sikerült magyarnak lennie, és akkor elmenne a kedve az egésztől.
De úgy nem dönthetek, hogy nem vagyok semmilyen.
Hát úgy biztosan nem.Ahhoz a születésedtől kezdve egyedül kéne élj a világ végén egy barlangban.
És a zsidó?
Mi van a zsidókkal?
Az magyar vagy néger?
Hát az olyan is-is. Attól még nem leszel zsidó, hogy beletanulsz. De ha annak születtél, akkor is bele kell tanulnod.
Akkor én nem lehetek zsidó, de egy zsidó lehet magyar. 
Hát valahogy így. Neki elég beletanulnia, neked annak is kéne születned.
Ez nem biztos, hogy igazságos. 
Ez biztos, hogy nem igazságos. Ez pont annyira igazságtalan, mint az, hogy a madár tud repülni, te meg nem. Igazságtalanság csak ott van, kisfiam, ahol valaki dönthet.

                                                                                                                 (Bartis Attila: A vége)


2016. február 6., szombat

Irodalom

(Arról, hogy mit jelent a barátság...)
"Leginkább talán a közös múltat, az időt, és így az ebből származó tudást, a tudásból származható kontrollt. Az vagyok-e még, akit megszerettél hajdan? És így aztán minden, amit a kérdés említ, bizalom, intimitás, jó érzés. valamilyen segítség – nem tudni, miben. Környezet: a barát(ság) környezet, táj, kert, tér, ahol mozgunk, vagyunk."

"De facto a történelem vesztesei voltunk, a családunk mint olyan, de személyesen is – mégse gondoltam erre így soha, és nem is éreztem ezt. Semmi, de semmi siránkozás nem volt az elveszett iránt. Miatt. Azt meg mindig is éreztem, hogyan erősít engem ez. Meg is tudom pontosan mondani, miben: az otthonosság érzetében. Én itt otthon vagyok. Ha akarom, ha nem. Ezt persze mostanság kissé hepciásabban mondja az ember (és ez nem jó), mostanság, amikor sokan ájtatos pofával ilyesmikről papolnak üresen (és akkor még finom voltam, mint az őrgróf, aki zavarában matatott az agarában, és nem szóltam az üres agresszivitásáról, hazug és alibi voltáról, nemzeti [!] kártékonyságáról.)"

Péntek délután, este megengedtem magamnak azt a luxust, hogy portfólióelemzés helyett Esterházyt olvassak.

A buszon pedig az ÉS-kvartettel múlatom az időt: ez egy csak az Írók Boltjában megvásárolható e-book, amely 50 beszélgetést tartalmaz kortárs írók könyveiről – először azokat a beszélgetéseket, polémiákat olvasom, amelyek tárgyát ismerem (megállapítottam: ízlésem ép, értékítéletem hasonló a kritikusékéhoz), aztán majd az ismeretlen művekről szólókat, s ezek közül fogok itthoni olvasni valót választani. Az e-book 50 műről szóló beszélgetést tartalmaz, a 33.-tól felvétel is készül a helyszínen, véletlenül akadtam rá a neten, pl. itt az egyik egy fontos könyvről.

Forrong a szakma, minden okunk megvan rá... A tanterv irodalomból pl. végtelenül avítt, végtelenül túlzsúfolt. A legkorszerűbb tankönyv is irodalomtörténeti szemléletű, csak frissít a áthallásos kapcsolatokkal. Pedig remény az olvasóvá neveléshez (mert a lényeg ez lenne) csak az élményirodalmon keresztül vezet. Az én aktív koromban ez aligha következik be.2016. február 5., péntek

Pozitívan


Szeretem a mérsékelt égövet.
Szeretem a tavasz sokféle zöldjét, az ősz színpompáját.
Szeretem a dimbes-dombos tájat, a víz látványát.
Szeretem az alkonyatot, a deres fákat, a kályhában pattogó tüzet.
Szeretem a hárs és az őszi avar illatát.
Szeretem a harangszót.
Szeretek itthon lenni.
Szeretek a kertben molyolni.
Szeretek utazni.
Szeretek gyalogolni.
Szeretek olvasni.
Szeretem a színházat.
Szeretem a kutyánk ragaszkodását.
Szeretem a csokoládét, a krémes süteményeket.
Szeretem a kávét, a rozét.
Szeretem a csendet.
Szeretem az egyenes beszédet.
Szeretem a szabadságot.