2016. február 25., csütörtök

Adalékok

"Hárman is hangsúlyozták, hogy csökkenteni kell az iskolákra nehezedő adminisztratív, bürokratikus terheket."

***

Iskolagyümölcs-program. Az iskolát ellenőrizheti a NAV. Hogy az előírásoknak megfelelően  tároltuk-e az iskolagyümölcsöt, naponta az előírásnak megfelelően vezetjük-e (1-6. évfolyam tanulói – néhány száz gyerek) a kiosztási nyilvántartást, selejteztünk-e, sőt vettünk-e fel selejtezési jegyzőkönyvet... Ki van-e téve a programot népszerűsítő plakát  – nem, nem az idei, hanem a két évvel ezelőtti, ha nem, van-e róla fénykép...

Ellenőriz egy őrnagy, jegyzőkönyvet vezet x rangú munkatársa. Várja haptákban 3 épület 3 igazgatóhelyettese. Amikor oda kellene érniük, telefonálnak, hogy most indulnak – dolguk volt. A mi számítógépünkön dolgoznak (!) – papírt a jegyzőkönyvhöz hoztak.

Iskolagyümölcsre (gyönyörű, új jelentéssűrítő szóösszetétel) szerződést a KLIK-központ köt a pályázóval. A szerződés nem nálunk van. A számlák sem (nem mi fizetünk). A gyümölcsöt a konyhai dolgozók veszik át, osztják ki osztályra bontva. A konyhai dolgozók nem a KLIK, nem az iskola alkalmazottai. A Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletet alkot, amely kötelező az iskolára.

Az adminisztráció csökkentésekor erre is gondoltak? Kötve hiszem.

***

"A vizsgálat lefolytatásához a megbeszélt időpontra az alábbi okmányokat és nyilatkozatokat kérjük majd Intézményenként előkészíteni és átadni az ellenőrök részére:

 • Szállítási megállapodás a Kft-vel;
 • Meghatalmazás (Ha az eljárás során nem az iskola igazgatója jár el)
 • Szállítási okmányok (szállítólevelek, átadás-átvételről készült okmányok);
 • Kiosztásról készült dokumentumok;
 • Statisztikai jelentés tanulói létszámról a 2013/2014. tanévre vonatkozóan;
 • Selejtezési jegyzőkönyv (ha volt);
 • Nyilatkozat az iskola vizsgálatában közreműködésre megbízott képviselőjétől, hogy a részükre szállított iskolagyümölcs termékek minősége és mennyisége megfelelő volt-e, a termékek kiosztása mikor történt, valamint, hogy a hiányzók hogyan kapták meg a termékeket?
 • Eltérésről/különbözetről/visszaszállításról/reklamációról/jóváírásról készült jegyzőkönyv, feljegyzés (ha volt);
 • Kiosztási nyilvántartás (50/2012. (V.25.) VM rendeletben meghatározottak szerinti);
 • Kísérő intézkedések dokumentumai;
 • A Kft. által az Intézmény részére kiállított számlák
 • Nyilatkozat az iskola vizsgálatában közreműködésre megbízott képviselőjétől, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakát a megállapodásban szereplő időtartam alatt az iskola főbejáratánál elhelyezésre került-e? ( ha van a plakát átvételéről átvételi bizonylat, akkor azt is kérjük csatolni)
 • továbbá minden olyan okmány, amit az ügy érdekében fontosnak tart."


***

50/2012. (V. 25.) VM rendelet

8. A támogatott termék kiosztása

11. § (1) A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
(2)40 Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (7) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.
(3)41 A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(4)42 A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.
(5)43 Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9-10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
(6)44 A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.2 megjegyzés: